POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

data ostatniej modyfikacji: 01.08.2019 r.

1. Jaki jest cel Polityki prywatności i polityki cookies?

Celem Polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Prouvé w zakresie Twoich danych osobowych gromadzonych zwłaszcza za pośrednictwem Serwisu Internetowego  Prouvé znajdującego się pod adresem www.prouve.com lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Polityka Prywatności określa, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod poczt. 53-012) przy ul. Wyścigowej 56H, NIP: 8992810863, REGON: 366657707, KRS: 0000665414 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS), adres e-mail: info@prouve.com, numer telefonu: +48 786 222 324, www.prouve.com („Prouvé”).

3. W jaki sposób Prouvé przetwarza dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś zgodnie z RODO.

Szanujemy Twoją prywatność, dlatego zachowujemy poufność wszelkich przekazanych przez Ciebie informacji. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami.

4.Jakie dane i w jakim celu są przetwarzane przez Prouvé?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w kilku przypadkach:

 • komunikacja i wymiana informacji – w razie podjęcia przez zainteresowaną osobę lub Partnera kontaktu z Prouvé (np. zwrócenia się z zapytaniem o możliwość podjęcia współpracy, czy z prośbą o udzielenie informacji w związku z prowadzoną już współpracą na podstawie umowy, w tym złożonym zamówieniem), a ponadto w razie konieczności skontaktowania się przez Prouvé z Partnerem Prouvé lub inną osobą w związku z prowadzoną współpracą na podstawie umowy (np. w celu przekazania informacji związanej z wykonywaniem umowy). W przypadku komunikacji przez telefon, Prouvé może prowadzić rejestrację rozmów telefonicznych za uprzednią zgodą rozmówcy.

  W powyższym przypadku Prouvé przetwarza te dane osobowe, które są konieczne w celu komunikacji i wymiany informacji, w tym dane przekazane drogą e-mail bądź dane podane przez telefon;

 • rejestracja jako Partnera Prouvé, w związku z wypełnieniem wniosku o utworzenie Konta. Wówczas przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Partnera lub jego reprezentanta (konieczne do zawarcia i realizacji umowy dystrybucyjnej): imię, nazwisko, datę urodzenia, numery: NIP, REGON (lub inne odpowiednie numery identyfikacyjne), adres zamieszkania lub korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, Numer Partnerski, data utworzenia Konta. Logując się do systemu pamiętaj, że to Ty decydujesz o tym, w jakim zakresie Twoje dane są widoczne dla innych Partnerów Prouvé. Powyższe dane przetwarzane będą w celu utworzenia Konta Partnera i zawarcia umowy dystrybucyjnej, realizacji postanowień umowy dystrybucyjnej i jej załączników w postaci Zasad Współpracy oraz Planu Kariery, w tym:
 1. organizacji sieci Partnerów, utrzymywania kontaktu z Partnerami, realizacji programów (lojalnościowych, motywacyjnych),
 2. umożliwienia Partnerom zamawiania Produktów, dokonywania rozliczeń finansowych, dokumentowania operacji gospodarczych,
 3. naliczania punktów, Rabatów i Wynagrodzeń i ich dokumentacji,
 4. w celach dowodowych;
 • współpraca z kontrahentem - w przypadku podejmowania współpracy z kontrahentem, Prouvé przetwarza następujące dane osobowe:
  1. dane osobowe kontrahenta będącego osobą fizyczną, takie jak odpowiednio: imię i nazwisko / firma, numer identyfikacyjny (PESEL, NIP, REGON lub inny odpowiedni numer identyfikacyjny), adres zamieszkania / siedziby lub korespondencyjny, adres e-mail, Numer Partnerski (jeśli dotyczy), data utworzenia Konta (jeśli dotyczy) lub też
  2. dane osobowe reprezentantów kontrahenta będących osobami fizycznymi, takie jak: imię i nazwisko / firma, numer identyfikacyjny (PESEL lub inny odpowiedni numer identyfikacyjny), adres e-mail, numer telefonu, stanowisko.

Powyższe dane są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Prouvé a jej kontrahentem, podjęcia działań przed jej zawarciem lub też w celach podatkowych, ubezpieczeniowych, ewidencyjnych wiążących się z zawartą umową. 

Podanie powyższych danych osobowych może być wymogiem umownym lub być konieczne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem może być niemożliwe lub utrudnione.

 • prowadzenie marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej - w przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowych zgód związanych z otrzymywaniem informacji marketingowych. W takim przypadku możesz otrzymywać, na podany adres e-mail, m.in. informacje przeznaczone do promowania produktów bądź usług Marki Prouvé, spółki Prouvé, jak również sieci Partnerów, a także oferty, istotne informacje o nowych produktach, promocjach, zniżkach, czy też o naszych sukcesach;

 

 • prowadzenie działalności marketingowej w Internecie (promowanie produktów i usług Marki Prouvé, spółki Prouvé oraz sieci Partnerów) – w przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody na publikację Twojego wizerunku oraz imienia, nazwiska i Numeru Partnerskiego na stronie internetowej Prouvé, a także na oficjalnych profilach Prouvé na portalach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) lub kanale Youtube.

W takim przypadku możemy publikować Twój wizerunek uwieczniony na zdjęciach i filmach z wydarzeń organizowanych przez Prouvé oraz zamieszczać informacje o Twoich awansach w ramach struktury Prouvé;

 • udostępnienie informacji o danych Partnera Prouvé innej osobie – w przypadku zwrócenia się przez potencjalnego Partnera lub Partnera Prouvé z prośbą o dane kontaktowe innego Partnera Prouvé, aby np. nowy Partner został wpisany do Struktury bezpośrednio pod Numerem wybranego Sponsora, czy też aby Partnerzy Prouvé mogli skontaktować się ze sobą – jednakże pod warunkiem wyrażenia przez Partnera Prouvé zgody na udostępnienie jego danych osobowych. 
 • 5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w powyższych celach jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - gdy przetwarzanie odbywa się za Twoją zgodą poprzez podjęcie rozmowy lub wymianę informacji, które nie są związane z zawarciem lub wykonaniem umowy albo
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do utworzenia Konta Partnera lub zawarcia umowy oraz wykonania tej umowy lub
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Prouvé, w tym obowiązku podatkowego, obowiązku archiwizacji (wynikającego m.in. z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.) lub
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Prouvé, w tym w postaci:
 1. marketingu bezpośredniego,
 2. kierowania powiadomień mających znaczenie dla współpracy pomiędzy Prouvé a Partnerem,
 3. konieczności prowadzenia rozmów w celu zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem Prouvé reprezentowanym przez osobę fizyczną (dotyczy przetwarzania danych osobowych reprezentantów kontrahenta Prouvé);
 4. konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 5. ustalenia upływu 6-miesięcznego okresu karencji przed założeniem przez Ciebie nowego Konta Partnerskiego.

W przypadku wyrażenia dodatkowych zgód, tj.:

 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (w celu przesyłania informacji handlowych na podany adres e-mail),
 • zgody na publikację wizerunku, imienia, nazwiska, Numeru Partnerskiego na stronie internetowej Prouvé, a także na profilach Prouvé na portalach społecznościowych (w tym Facebook, Instagram), czy na kanale Youtube,
 • zgody na udostępnienie danych kontaktowych innej określonej osobie (Partnerowi lub potencjalnemu Partnerowi)

  – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  6. Jak długo Prouvé przechowuje Twoje dane?

  Co do zasady Twoje dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres trwania umowy, a po zakończeniu umowy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawnych lub okres przedawnienia roszczeń.

  Jednakże - w odniesieniu do Partnerów Prouvé - dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru NIP (lub odpowiedniego numeru identyfikacyjnego) będą przez nas przechowywane nie krócej niż przez okres 6 miesięcy od zakończenia umowy dystrybucyjnej. Uważamy bowiem, że mamy interes prawny w sprawdzeniu, czy kandydat na Partnera składający Wniosek o utworzenie Konta był już naszym Partnerem i czy upłynął okres 6 miesięcy od zakończenia obowiązywania poprzedniej umowy, co warunkuje założenie nowego Konta Partnera (zgodnie z punktem 3.12. ppkt. 3) Zasad Współpracy).

  W przypadku, kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie dodatkowych zgód – oczywiście pod warunkiem, że je wyrazisz – przetwarzamy je aż do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego - przetwarzamy je aż do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.

  Możemy jednak sami zadecydować o wcześniejszym zakończeniu przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.

  Podsumowując, Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

  7. W jaki sposób Prouvé chroni dane osobowe?

  Dokładamy starań, aby chronić stronę internetową Prouvé przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i innych czynności przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

  Strona www.prouve.com posiada również certyfikat SSL. Certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym ochronę witryny internetowej, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z Twojej przeglądarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na stronę internetową. Informacje wysyłane z serwera do Ciebie są również kodowane, a po dotarciu do celu dekodowane.

  Zobowiązujemy się do dbania o wszelkie informacje udostępnione przez Ciebie podczas odwiedzania strony internetowej zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

  8. Czy Prouvé udostępnia Twoje dane osobowe?

  Logując się do systemu, to Ty decydujesz o tym, w jakim zakresie Twoje dane są widoczne dla innych Partnerów Prouvé. Co do zasady inni Partnerzy Prouvé mają dostęp wyłącznie do Twojego Numeru Partnerskiego. Twoje dane są widoczne dla Partnerów zarejestrowanych „nad” Tobą w strukturze Prouvé.

  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe także innym odbiorcom danych, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować Umowę lub podejmować inne działania związane ze świadczeniem naszych usług lub sprzedażą naszych Produktów. Prouvé ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe następującym grupom odbiorców:

  • osobom upoważnionym przez Prouvé, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy dane do przetwarzania, tj. m.in. firmom świadczącym dla nas usługi w zakresie IT, kancelarii księgowo-rachunkowej, kancelarii prawnej, a także franczyzobiorcom Prouvé, firmom szkoleniowym współpracującym z Prouvé, firmom organizującym spotkania, imprezy dla Partnerów,
  • innym odbiorcom danych takim jak: przewoźnicy (firmy kurierskie) obsługujące Prouvé czy też banki.

9. Czy i w jaki sposób Prouvé przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Może się zdarzyć, że dane Partnera Prouvé będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do naszych franczyzobiorców, jednak chcemy Ciebie zapewnić, iż w takiej sytuacji gwarantujemy wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

10. Czy Prouvé profiluje dane osobowe?

Dane osobowe  Partnerów Prouvé mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Ci produktów najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

11. Jakie masz uprawnienia wobec Prouvé w zakresie przetwarzanych danych?

Chcemy żebyś wiedział, że przysługują Ci prawa:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych;
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne); do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych między innymi jeżeli:
  • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług;

 • ograniczenia przetwarzania danych – tj. możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas rozpatrywania sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,
  • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
  • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są Ci one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 • do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody – prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie takich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres e-mail: do@prouve.com albo drogą pocztową do siedziby Prouvé (ul. Wyścigowa 56H, 53-012 Wrocław, Polska).

12. Z kim możesz się skontaktować, gdy masz pytania związane z Polityką Prywatności i polityką cookies, w tym z ochroną danych osobowych?

Cenimy sobie Twoją opinią. Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych prosimy kierować:

 • mailowo na adres: do@prouve.com,
 • pisemnie na adres: Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Wyścigowa 56H, 53-012 Wrocław.

13. Co to są „cookies”?

Niektóre informacje o Tobie zbieramy używając tzw. ciasteczek (cookies). „Ciasteczko” to mały plik tekstowy, tworzony automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas korzystania ze stron internetowych. Zawiera on informacje o Tobie, m.in. adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia.

Prouvé używa plików cookies, aby:

 • dowiedzieć się w jaki sposób korzystasz z Serwisu Internetowego Prouvé i dzięki temu móc wprowadzić w nim odpowiednie zmiany, dostosowane do Twoich potrzeb,
 • zapewnić działanie podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego Prouvé (np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do logowania),
 • zapewnić bezpieczeństwo (np. pliki cookies służące do wykrywania nadużyć w procesie uwierzytelniania),
 • zapamiętać wybrane przez Ciebie ustawienia i personalizację wyglądu stron.

Dzięki ciasteczkom, Prouvé zbiera jedynie anonimowe informacje o Tobie (nie powiązane z Twoimi danymi osobowymi).

14. Czy można zrezygnować z plików cookies?

To Ty decydujesz o korzystaniu przez Prouvé z plików cookies. Możesz to zrobić bezpośrednio po wejściu na strony Serwisu Internetowego pod adresem: www.prouve.com.

Udzielenie zgody na korzystanie z plików cookies umożliwia korzystanie z niektórych funkcji Serwisu Internetowego Prouvé, jak np. zalogowanie się na Konto Partnera.

Gdy nie wyrazisz zgody na wysyłanie i korzystanie przez Prouvé z plików cookies, wówczas nie będą one wykorzystywane do zapamiętywania preferowanych przez Ciebie ustawień i innych informacji związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego Prouvé.

Najczęściej oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) dopuszcza zapis plików cookies w Twoim urządzeniu.

W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym będziemy przechowywać informacje w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

15. W jaki sposób możesz zrezygnować z plików cookies?

W każdej chwili możesz wyłączyć obsługę plików cookies. W tym celu możesz skorzystać z porad udzielanych przez najpopularniejsze przeglądarki.

Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari).

Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.

16. Czy możemy wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności i polityce cookies?

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności i polityce cookies w dowolnym czasie, powiadamiając o tym na tej stronie. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej.