POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 

1. Jaki jest cel Polityki prywatności?


Celem Polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Prouvé w zakresie Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego Prouvé znajdującego się pod adresem www.prouve.com.
Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Usługobiorca” (osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego) zostało zastąpione określeniem „Ty”, „Usługodawca” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


2. Kto jest administratorem danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą pod adresem: ul. Wyścigowa 56 H, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665414, NIP: 8992810863, REGON: 366657707.


3. W jaki sposób Prouvé przetwarza dane osobowe?


Twoje dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś zgodnie z RODO.
Szanujemy Twoją prywatność dlatego zachowujemy poufność wszelkich przekazanych przez Ciebie informacji. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami.


4. Jakie dane i w jakim celu są przetwarzane przez Prouvé?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe w kilku przypadkach:
- rejestracja Ciebie jako Partnera, w związku z wypełnieniem wniosku o utworzenie Konta. Wówczas przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, Numer Partnerski, data utworzenia Konta. Logując się do systemu pamiętaj, że to Ty decydujesz o tym, w jakim zakresie Twoje dane są widoczne dla innych Partnerów Prouvé.
Powyższe dane przetwarzane będą w celu:
- utworzenia Konta Partnera i zawarcia Umowy (tzn. wykonywania postanowień Umowy, Zasad Współpracy i Planu Kariery, w tym organizacji sieci Partnerów),
- utrzymywania kontaktu z Partnerami, realizacji programów (lojalnościowych, motywacyjnych),
- zamawiania Produktów, dokonywania rozliczeń, dokumentowania operacji gospodarczych, naliczania punktów, Rabatów bądź Wynagrodzeń i ich dokumentacji, jak również w celach dowodowych,
W przypadku wyrażenia zgód również:
- dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usługi. Przetwarzając Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu będziemy mogli np. zadzwonić i przedstawić Ci ofertę. Przekażemy Ci na przykład informacje o nowych produktach, promocjach czy też zniżkach. Od czasu do czasu pochwalimy się naszymi sukcesami;
- w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, posłużymy się Twoim imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail, aby wysyłać do Ciebie wiadomości drogą e-mailową z konkretną ofertą. Wyślemy do Ciebie tylko ważne informacje, na przykład o aktualnych zniżkach.
Jeśli nie chcesz przeoczyć informacji o nowościach możesz zapisać się do „Newslettera” i podać nam adres e-mail. Zapisując się do „Newslettera” w wiadomości potwierdzającej zapis do Newslettera otrzymasz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych.


5. Jak długo Prouvé przechowuje Twoje dane?


Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy oraz po zakończeniu Umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych. Ponadto będę przetwarzane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgód – oczywiście pod warunkiem, że je wyrazisz – do czasu, kiedy zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania lub wycofasz wcześniej udzieloną zgodę. W innym przypadku My możemy zadecydować
o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.
Podsumowując, Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.


6. W jaki sposób Prouvé chroni dane osobowe?


Dokładamy starań, aby chronić stronę internetową przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i innych czynności przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
Strona www.prouve.com posiada również certyfikat SSL. Certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym ochronę witryny internetowej, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z Twojej przeglądarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na stronę internetową. Informacje wysyłane z serwera do Ciebie są również kodowane, a po dotarciu do celu dekodowane.
Zobowiązujemy się do dbania o wszelkie informacje udostępnione przez Ciebie podczas odwiedzania strony internetowej zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.


7. Czy Prouvé udostępnia Twoje dane osobowe?


Przekazane spółce Prouvé dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:Przekazane spółce Prouvé dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:a) Twojej wyraźnej zgody;b) przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa (np. organom wymiaru sprawiedliwości).W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować Umowę lub inne działania związane ze świadczeniem naszej usługi. Będziemy przekazywać Twoje dane wyłącznie trzem grupom odbiorców, tj.: - osobom upoważnionym przez Nas, czyli Naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki;- podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy dane do przetwarzania, tj. firmą świadczącym dla nas usługi w zakresie IT, księgowo-rachunkowym, a także franczyzobiorcom Prouvé, firmom szkoleniowym współpracującym z Prouvé, firmom organizującym spotkania, imprezy dla Partnerów;- innym odbiorcom danych takim jak: przewoźnicy (firmy kurierskie) obsługujące Prouvé, czy też banki. Możesz zrealizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres info@prouve.com.


8. Czy i w jaki sposób Prouvé przekazuje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

 

Może się zdarzyć, że Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do naszych franczyzobiorców, jednak chcemy Ciebie zapewnić, iż w takiej sytuacji gwarantujemy wysoki stopnień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.


9. Czy Prouvé profiluje dane?


Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Tobie produktów najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.


10. Jakie masz uprawnienia wobec Prouvé w zakresie przetwarzanych danych?

 

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych;
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
  2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
  4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
  5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług;

 • ograniczenia przetwarzania danych - możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,
  2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
  3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;

 

 • do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.


11. Z kim możesz się skontaktować, gdy masz pytania związane z Polityką Prywatności, w tym z ochroną danych osobowych?

 

Cenimy sobie Twoją opinie. Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych prosimy kierować:

 • mailowo na adres: info@prouve.com
 • telefonicznie pod numer: +48 786 222 324 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora telekomunikacyjnego)
 • pisemnie na adres: Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Wyścigowa 56 H, 53-012 Wrocław.

 

12. Co to jest „cookies”?

 

Niektóre informacje o Tobie zbieramy używając tzw. ciasteczek (cookies). „Ciasteczko” to mały plik tekstowy, tworzony automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas korzystania ze stron internetowych. Zawiera on informacje o Tobie m.in. adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia. 

Prouvé używa plików cookies, aby:

 • dowiedzieć się w jaki sposób korzystasz z Serwisu Internetowego Prouvé i dzięki temu móc wprowadzić w nim odpowiednie zmiany, dostosowane do Twoich potrzeb,
 • zapewnić działanie podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego Prouvé (np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do logowania),
 • zapewnić bezpieczeństwo (np. pliki cookies służące do wykrywania nadużyć w procesie uwierzytelniania),
 • zapamiętać wybrane przez Ciebie ustawienia i personalizację wyglądu stron. 

Dzięki ciasteczkom, Prouvé zbiera jedynie anonimowe informacje o Tobie (nie powiązane z Twoimi danymi osobowymi).

 

13. Czy można zrezygnować z plików cookies??

 

To Ty decydujesz o korzystaniu przez Prouvé z plików cookies. Możesz to zrobić bezpośrednio po wejściu na strony Serwisu Internetowego pod adresem www.prouve.com.
Udzielenie zgody na korzystanie z plików cookies umożliwia korzystanie z niektórych funkcji Serwisu Internetowego Prouvé, jak np. zalogowanie się ma Konto Partnera.
Gdy nie wyrazisz zgody na wysyłanie i korzystanie przez Prouvé z plików cookies, wówczas nie będą one wykorzystywane do zapamiętywania preferowanych przez Ciebie ustawień i innych informacji związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego Prouvé.
Najczęściej oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) dopuszcza zapis plików cookies w Twoim urządzeniu.
W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym będziemy przechowywać informacje w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

14. W jaki sposób możesz zrezygnować z plików cookies?

 

W każdej chwili możesz wyłączyć obsługę plików cookies. W tym celu możesz skorzystać z porad udzielanych przez najpopularniejsze przeglądarki.
Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari).
Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.

 

15. Czy możemy wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności?

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym czasie, powiadamiając o tym na tej stronie. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej.