POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

1. Jaki jest cel Polityki prywatności?


Celem Polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Prouvé w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego Prouvé znajdującego się pod adresem www.prouve.com.


2. Kto jest administratorem danych osobowych?


Administratorem danych osobowych Usługobiorców (osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego) jest Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą pod adresem: ul. Wyścigowa 56 H, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665414, NIP: 8992810863, REGON: 366657707.


3. W jaki sposób Prouvé przetwarza dane osobowe Usługobiorców?


Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922), jak również przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1030).
Prouvé przetwarza dane osobowe dobrowolnie przekazane przez Usługobiorców, zapewniając przy tym wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym ich zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby trzecie.
Zbiór danych osobowych prowadzony przez Prouvé został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.


4. Jakie dane i w jakim celu są przetwarzane przez Prouvé?


Przetwarzamy następujące dane Usługobiorców będących Partnerami: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, Numer Partnerski, data utworzenia Konta.
Powyższe dane przetwarzane są w celu wykonywania postanowień Umowy, Zasad Współpracy i Planu Kariery, w tym organizacji sieci Partnerów, utrzymywania kontaktu z Partnerami, realizacji programów (lojalnościowych, motywacyjnych), zamawiania Produktów, dokonywania rozliczeń, dokumentowania operacji gospodarczych, naliczania punktów, Rabatów bądź Wynagrodzeń i ich dokumentacji, jak również w celach dowodowych, przez okres przedawnienia roszczeń oraz przez okresy wskazane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047),  a także okresy przechowywania dokumentacji stanowiącej materiał archiwalny lub dokumentacji niearchiwalnej.


5. W jaki sposób Prouvé chroni dane osobowe?


W celu ochrony danych osobowych Prouvé stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
Dane osobowe przechowywane są w miejscach odpowiednio zabezpieczonych. Dostęp do tych miejsc mają wyłącznie osoby upoważnione.
Prouvé prowadzi odpowiednią dokumentację ochrony danych osobowych.
Osoby dopuszczone w Prouvé do przetwarzania danych osobowych przechodzą odpowiednie szkolenia w zakresie przetwarzania danych osobowych.


6. Czy Prouvé przekazuje dane osobowe?


Prouvé chroni dane osobowe i przekazuje je wyłącznie w przypadkach przewidzianych prawem podmiotom uprawnionym do ich otrzymania (np. organom wymiaru sprawiedliwości).
Ponadto dane osobowe Usługobiorców będących Partnerami mogą być przekazywane podmiotom wskazanym w Umowie dystrybucji i w Zasadach Współpracy, tj. Partnerom bądź potencjalnym Partnerom Prouvé, franczyzobiorcom Prouvé, przewoźnikom (firmom kurierskim) obsługującym Prouvé, firmom organizującym szkolenia, spotkania, imprezy dla Partnerów, firmom szkoleniowym współpracującym z Prouvé.
Prouvé nie przekazuje danych osobowych podmiotom nieupoważnionym.


7. Jakie uprawnienia przysługują Usługobiorcom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?


Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Usługobiorca może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie.
Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


8. Z kim Usługobiorca może skontaktować się, gdy ma pytania związane z Polityką Prywatności, w tym z ochroną danych osobowych?


W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności, w tym z ochroną danych osobowych, zawsze możesz skontaktować się z Prouvé wysyłając maila na adres: cutomercare@prouve.com bądź dzwoniąc pod numer +48 786 222 324 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora telekomunikacyjnego).


9. Co to jest „cookies”?


Niektóre informacje o Usługobiorcach Prouvé zbiera używając tzw. ciasteczek (cookies). „Ciasteczko” to mały plik tekstowy, tworzony automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas korzystania ze stron internetowych. Zawiera on informacje o Usługobiorcy.
Prouvé używa plików cookies, aby:
- dowiedzieć się w jaki sposób Usługobiorca korzysta z Serwisu Internetowego Prouvé i dzięki temu móc wprowadzić w nim odpowiednie zmiany, dostosowane do potrzeb Usługobiorców,
- zapewnić działanie podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego Prouvé (np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do logowania),
- zapewnić bezpieczeństwo (np. pliki cookies służące do wykrywania nadużyć w procesie uwierzytelniania),
- zapamiętać wybrane przez Usługobiorcę ustawienia i personalizację wyglądu stron.
Dzięki ciasteczkom Prouvé zbiera jedynie anonimowe informacje o Usługobiorcach (nie powiązane z ich danymi osobowymi).


10. Czy można zrezygnować z plików cookies?


Każdy Usługobiorca samodzielnie podejmuje decyzję o korzystaniu przez Prouvé z plików cookies.
Może to zrobić bezpośrednio po wejściu na strony Serwisu Internetowego pod adresem www.prouve.com.
Udzielenie zgody na korzystanie z plików cookies umożliwia korzystanie z niektórych funkcji Serwisu Internetowego Prouvé, jak np. zalogowanie się ma Konto Partnera.
Gdy Usługobiorca nie wyrazi zgody na wysyłanie i korzystanie przez Prouvé z plików cookies, wówczas nie będą one wykorzystywane do zapamiętywania preferowanych przez Usługobiorcę ustawień i innych informacji związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego Prouvé.
Najczęściej oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) dopuszcza zapis plików cookies w urządzeniu Usługobiorcy. Usługobiorcy Serwisu Internetowego Prouvé mogą dokonać w każdej chwili zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i uzyskiwać dostęp do tych informacji.


10. W jaki sposób Usługobiorca może zrezygnować z akceptowania plików cookies?


Usługobiorca w każdej chwili może wyłączyć obsługę plików cookies. W tym celu może skorzystać z porad udzielanych przez najpopularniejsze przeglądarki:
- Internet Explorer,
- Mozilla Firefox,
- Google Chrom,
- Opera,
- Safari.