REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PROUVÉ

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PROUVÉ

 

1. Co oznaczają użyte definicje?


Definicje pisane wielką literą w Regulaminie Serwisu Internetowego Prouvé, mają następujące znaczenie:
1)    Konto Partnera (Konto) – konto w Serwisie Internetowym Prouvé udostępnionym przez Prouvé, na które Partner może się zalogować po podaniu loginu i hasła;
2)    Marka Prouvé (Marka) – ogół praw (w tym autorskich oraz własności przemysłowej), przysługujących Prouvé do znaków handlowych, znaków towarowych lub wzorów przemysłowych, zgłoszonych bądź zarejestrowanych przez Prouvé w Urzędzie Patentowym RP, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) bądź Urzędzie Patentowym danego państwa;
3)    Partner Prouvé (Partner) – podmiot, który jest związany Umową z Prouvé i który korzysta z Serwisu Internetowego Prouvé;
4)    Produkty – produkty wprowadzane do obrotu przez Prouvé pod Marką Prouvé, w tym materiały informacyjne, marketingowe;
5)    Prouvé – Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą pod adresem: ul. Wyścigowa 56 H, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665414, NIP: 8992810863, REGON: 366657707;
6)    Regulamin – Regulamin Serwisu Internetowego Prouvé;
7)    Serwis Internetowy Prouvé (Serwis Internetowy) – serwis internetowy należący do Prouvé, którego częścią jest Sklep Internetowy Prouvé oraz Konto Partnera, dostępne dla Partnera po zalogowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com na Konto Partnera;
8)    Sklep Internetowy Prouvé (Sklep) – część Serwisu Internetowego Prouvé dostępna dla Partnera po zalogowaniu na stronie internetowej pod adresem http://www.prouve.com na Konto Partnera,  umożliwiająca Partnerowi i Prouvé zawarcie umowy sprzedaży Produktów na warunkach szczegółowo określonych w Zasadach Współpracy oraz w Planie Kariery, a także w Regulaminie Sklepu Internetowego Prouvé;
9)    Umowa – umowa dystrybucji zawarta pomiędzy Partnerem a Prouvé, która wraz z Zasadami Współpracy oraz Planem Kariery określa warunki współpracy pomiędzy Partnerem a Prouvé;
10)    Usługi – usługi świadczone przez Prouvé z wykorzystaniem Serwisu Internetowego Prouvé, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość);
11)    Usługobiorca – podmiot, który korzysta z Serwisu Internetowego Prouvé, w tym Partner;
12)    Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922);
13)    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1030).
Pozostałe definicje pisane w Regulaminie wielką literą należy rozumieć w sposób określony w Umowie, Zasadach Współpracy lub w Planie Kariery.


2. Jakie zagadnienia reguluje ten dokument?


2.1. Regulamin Serwisu Internetowego Prouvé jest regulaminem wydanym w oparciu o przepis art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.2. Prouvé oferuje Usługi Usługobiorcom, w tym Partnerom w ramach ich współpracy z Prouvé w oparciu o Umowę dystrybucji (wraz z załącznikami w postaci Zasad Współpracy i Planu Kariery).
2.3. Korzystanie przez Usługobiorców z Usług jest nieodpłatne.


3. Jaki jest zakres Usług świadczonych przez Prouvé?


3.1. W ramach Serwisu Internetowego Prouvé świadczy w szczególności następujące Usługi:
1) dostęp do ogólnych informacji o Prouvé,
2) dostęp do rejestracji online (elektronicznego Wniosku o utworzenie Konta), przy czym utworzenie Konta i zawarcie Umowy, jak również warunki współpracy, w tym wzajemne prawa i obowiązki stron, określają odrębne dokumenty, tj. Zasady Współpracy oraz Plan Kariery, których treść jest dostępna w Serwisie Internetowym pod adresem: www.prouve.com,
3) dostęp do Sklepu Internetowego Prouvé po zalogowaniu na Konto Partnera na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com, w którym Partner może dokonać zakupu Produktów oferowanych przez Prouvé Partnerom, przy czym szczegółowe zasady składania zamówień i ich realizacji, jak również procedurę składania reklamacji w związku z zawarciem umowy sprzedaży reguluje odrębny „Regulamin Sklepu Internetowego Prouvé”, którego treść jest dostępna w Sklepie Internetowym po zalogowaniu na Konto Partnera na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com,
4) dostęp do Konta Partnera po zalogowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com, w ramach którego Partner uzyskuje dostęp do:
a) Struktury,
b) Rabatu albo Wynagrodzenia w rozbiciu na poszczególne miesiące kalendarzowe,
c) faktur wystawionych za poszczególne miesiące kalendarzowe,
d) skrzynki Powiadomień,
5) dostęp do materiałów informacyjnych, instruktażowych, marketingowych, reklamowych (w tym aktualnych katalogów Produktów) przygotowanych przez Prouvé dla Partnerów, po zalogowaniu na Konto Partnera na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com,
6) dostęp do Marki Prouvé w formacie udostępnionym przez Prouvé do pobrania przez Partnerów, po zalogowaniu na Konto Partnera na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com,
7) dostęp do dokumentów związanych ze współpracą Partnerów z Prouvé, po zalogowaniu na Konto Partnera na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com,
8) dostęp do zasad programów motywacyjnych, lojalnościowych, po zalogowaniu na Konto Partnera na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com,
9) dostęp do informacji, wydarzeń, aktualności dotyczących Prouvé lub Partnerów. po zalogowaniu na Konto Partnera na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com.
3.2.  Dostęp do Usług wskazanych w pkt. 3.1. ppkt. 1)-2) posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet, bez konieczności spełnienia dodatkowych wymagań, w szczególności rejestracji czy logowania na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com.
3.3. Dostęp do Usług wskazanych w pkt. 3.1. ppkt. 3)-9) posiadają wyłącznie Partnerzy, którzy dokonają pomyślnego logowania na Konto Partnera dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com.


4. Jakie są wymagania techniczne i warunki świadczenia Usług przez Prouvé?


4.1. Korzystanie z Usług w Serwisie Internetowym Prouvé jest możliwe  jeżeli  system teleinformatyczny Usługobiorcy spełnia co najmniej następujące wymagania:
1) ma dostęp do Internetu,
2) ma dostęp do przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Mozilla FireFox w wersji 53.0 lub wyższej, Google Chrom w wersji 58.0 lub wyższej, Opera w wersji 44.0 lub wyższej, Safari w wersji 5.1 lub wyższej,
3) przeglądarka akceptuje pliki typu cookies,
4) strona internetowa jest w rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli,
5) ma dostęp do programu Java, Java Script, Acrobat Reader, o ile dana Usługa tego wymaga,
6) posiada adres e-mail, o ile dana Usługa tego wymaga.
4.2. Prouvé oświadcza, że w celu poznania zainteresowań i potrzeb Usługobiorców, używa mechanizmu cookies, który przez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Usługobiorcy, pozwala na jego identyfikację, a co za tym idzie pozwala na poznanie jego zainteresowań i zachowań. Usługobiorca ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu do powyższych informacji za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania Serwisu Internetowego Prouvé. Warunki prywatności, w tym informacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce prywatności i polityce cookies.
4.3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego Prouvé, w tym z Usług:
1) w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu Serwisu Internetowego Prouvé oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego,
2) w sposób, który nie zakłóci funkcjonowania Serwisu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
4.4. Ponadto Usługobiorca zobowiązuje się:
1) nie dostarczać i nie przekazywać  treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, tak Prouvé, jak i osób trzecich, zasady współżycia społecznego czy dobre obyczaje,
2) nie rozsyłać lub nie umieszczać w serwisie Internetowym niezamówionych informacji handlowych (tzw. spamu),
3) nie udostępniać danych służących do autoryzacji na Koncie Partnera osobom trzecim,
4) nie korzystać z Kont innych Partnerów, jak również nie podejmować jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie danych służących do autoryzacji na Koncie innego Partnera.
4.5. Prouvé nie ponosi odpowiedzialności za niemożność poprawnego korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem Usług na skutek problemów technicznych lub ograniczeń technicznych występujących w systemie komputerowym, systemie teleinformatycznym czy w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Usługobiorca.
4.6. Prouvé nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu Internetowego ani jego bezbłędnego funkcjonowania.
4.7. Prouvé może zawiesić Serwis Internetowy ze względu na konieczność przeprowadzenia w nim określonych prac np. konserwacyjnych czy związanych z rozszerzeniem bądź modyfikacją Usług świadczonych za pomocą Serwisu Internetowego.
4.8. Prouvé nie odpowiada za treści zamieszczone na zewnętrznych serwisach internetowych, których adresy URL zostały zamieszczone w Serwisie Internetowym Prouvé oraz za decyzje podjęte przez Usługobiorców w oparciu o zamieszczone w Serwisie Internetowym informacje.


5. Jak zalogować się na Konto Partnera w Serwisie Internetowym Prouvé?


5.1.  Logowania w Serwisie Internetowym Prouvé (na  Konto Partnera) może dokonać wyłącznie Usługobiorca będący Partnerem. Informacje nt. jak zostać Partnerem znajdziesz tutaj.
5.2. Logowanie na Konto Partnera w Serwisie Internetowym Prouvé następuje poprzez podanie loginu, którym jest adres e-mail wskazany Prouvé przez Partnera  oraz indywidualne hasło.
5.3. Partner zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji na Koncie Partnera osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawnienia powyższych danych.
5.4. Prouvé podejmie wszelkie technicznie możliwe i uzasadnione kroki w celu ochrony danych zgromadzonych na Koncie Partnera przed dostępem i ingerencją osób trzecich, jak również przed nieuprawnionym użyciem Konta Partnera.


6. Jak chronimy dane osobowe osób fizycznych?


6.1. W ramach świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Prouvé przetwarza dane osobowe Usługobiorców będących osobami fizycznymi na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
6.2. Ponadto dane osobowe Partnerów są przetwarzane na warunkach szczegółowo określonych w Umowie oraz w pkt. 6 Zasad Współpracy.
6.3. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą pod adresem: ul. Wyścigowa 56 H, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665414, NIP: 8992810863, REGON: 366657707.
6.4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i polityce cookies.


7. Komu przysługują prawa własności intelektualnej i w jakim zakresie Usługobiorca może z nich korzystać?


7.1.  Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, do Serwisu Internetowego (jego rozwiązań nawigacyjnych, wyboru oraz układu treści i grafik), jak również wszystkich zawartych w nim materiałów, w tym tekstów, grafik, zdjęć, materiałów audio i wideo, znaków słowno-graficznych, znaków graficznych, Marki, baz danych, przysługują Prouvé lub osobom trzecim, z którymi Prouvé ma zawarte odpowiednie umowy.
7.2.  Usługobiorca ma prawo do korzystania z materiałów zamieszczonych w Serwisie Internetowym Prouvé, w tym z Marki Prouvé, wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku albo na podstawie wyraźnej uprzedniej zgody Prouvé.


8. Jak złożyć reklamację?


8.1.  Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą Usług świadczonych za pomocą Serwisu Internetowego w terminie 7 dni od dnia, w którym doszło do zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji:
1) w formie pisemnej – na adres: Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Wyścigowa 56 H, 53-012 Wrocław, z dopiskiem: Serwis Internetowy – Reklamacje;
2) w formie elektronicznej – na adres: reklamacje@prouve.com.
8.2. W reklamacji należy wskazać:
1) imię i nazwisko Usługobiorcy,
2) adres Usługobiorcy,
3) Numer Partnerski – w przypadku, gdy Usługobiorca jest Partnerem,
4) wskazanie przyczyny reklamacji i jej dokładny opis.
8.3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 7 dni od dnia jej skutecznego złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Prouvé niezwłocznie zawiadamia Usługobiorcę w formie elektronicznej – na wskazany przez niego adres e-mail bądź skrzynkę Powiadomień dostępną na Koncie Partnera po zalogowaniu w Serwisie Internetowym pod adresem www.prouve.com (w przypadku Usługobiorców będących Partnerami) albo w formie pisemnej.


9. Kiedy dochodzi do zakończenia korzystania z Serwisu Internetowego Prouvé?


9.1. Usługobiorca może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu Internetowego Prouvé, w tym z świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
9.2.  Prouvé może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z Serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego, w tym Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień pkt 4.3-4.4, 5.3, 7.2 Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
9.3. Usługobiorca, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu Internetowego nie może, bez uprzedniej zgody Prouvé, powtórnie  zarejestrować się w Serwisie Internetowym.


10. O czym chcemy Cię jeszcze poinformować?


10.1.  Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2017 r.
10.2. Prouvé może dokonać zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności,  wprowadzenia nowej wersji Serwisu Internetowego Prouvé,  zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie odnoszącym się do Regulaminu.
10.3. O zmianie Regulaminu Usługobiorcy zostaną powiadomieni na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com, zaś Partnerzy dodatkowo na adres e-mail wskazany w systemie Prouvé bądź na skrzynkę Powiadomień dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com po zalogowaniu na Konto Partnera. Usługobiorca, który nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
10.4.   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.