REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PROUVÉ ORAZ
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Co oznaczają użyte definicje?


Definicje pisane wielką literą w Regulaminie Serwisu Internetowego Prouvé oraz Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, mają następujące znaczenie:

1) Konto Partnera (Konto) – konto w Serwisie Internetowym Prouvé udostępnionym przez Prouvé, na które Partner może się zalogować po podaniu loginu i hasła;
2) Marka Prouvé (Marka) – ogół praw (w tym autorskich oraz własności przemysłowej), przysługujących Prouvé do znaków handlowych, znaków towarowych lub wzorów przemysłowych, zgłoszonych bądź zarejestrowanych przez Prouvé w Urzędzie Patentowym RP, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) bądź Urzędzie Patentowym danego państwa;
3) Partner Prouvé (Partner) – podmiot, który jest związany Umową z Prouvé;
4) Produkty – produkty wprowadzane do obrotu przez Prouvé pod Marką Prouvé, w tym materiały informacyjne, marketingowe;
5) Prouvé (Usługodawca) – Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą pod adresem: ul. Wyścigowa 56H, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665414, NIP: 8992810863, REGON: 366657707, e-mail: info@prouve.com;
6) Regulamin – Regulamin Serwisu Internetowego Prouvé oraz Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną;
7) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
8) Serwis Internetowy Prouvé (Serwis Internetowy) – serwis internetowy należący do Prouvé, którego częścią jest Sklep Internetowy Prouvé oraz Konto Partnera, dostępne dla
Partnera po zalogowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com na Konto Partnera;
9) Sklep Internetowy Prouvé (Sklep) – część Serwisu Internetowego Prouvé dostępna dla Partnera po zalogowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com na Konto Partnera, umożliwiająca Partnerowi i Prouvé zawarcie umowy sprzedaży Produktów na warunkach szczegółowo określonych w Zasadach Współpracy oraz w Planie Kariery, a także w Regulaminie Sklepu Internetowego Prouvé;
10) Umowa – umowa dystrybucji zawarta pomiędzy Partnerem a Prouvé, która wraz z Zasadami Współpracy oraz Planem Kariery określa warunki współpracy pomiędzy Partnerem a Prouvé;
11) Usługi – usługi świadczone przez Prouvé z wykorzystaniem Serwisu Internetowego Prouvé lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej, o których mowa w Regulaminie, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość);
12) Usługobiorca –osoba fizyczna lub Partner, który korzysta z Serwisu Internetowego Prouvé lub innych Usług, o których mowa w Regulaminie;
13) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1219, ze zm.).
Pozostałe definicje pisane w Regulaminie wielką literą należy rozumieć w sposób określony w Umowie, Zasadach Współpracy lub w Planie Kariery.

 

2. Jakie zagadnienia reguluje ten dokument?

 

2.1. Regulamin Serwisu Internetowego Prouvé oraz Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną jest regulaminem wydanym w oparciu o przepis art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.2. Prouvé oferuje Usługobiorcom Usługi określone w Regulaminie.
2.3. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług jest nieodpłatne.


3. Jaki jest zakres Usług świadczonych przez Prouvé?


3.1. Prouvé świadczy drogą elektroniczną lub w ramach Serwisu Internetowego Prouvé następujące Usługi:

1) dostęp do ogólnych informacji o Prouvé,
2) dostęp do rejestracji online (elektronicznego Wniosku o utworzenie Konta), przy czym utworzenie Konta i zawarcie Umowy, jak również warunki współpracy, w tym wzajemne prawa i obowiązki stron, określają odrębne dokumenty, tj. Zasady Współpracy oraz Plan Kariery, których treść jest dostępna w Serwisie Internetowym pod adresem: www.prouve.com,
3) dostęp do Sklepu Internetowego Prouvé po zalogowaniu na Konto Partnera na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com, w którym Partner może dokonać zakupu Produktów oferowanych przez Prouvé Partnerom, przy czym szczegółowe zasady składania zamówień i ich realizacji, jak również procedurę składania reklamacji w związku z zawarciem umowy sprzedaży reguluje odrębny „Regulamin Sklepu Internetowego Prouvé”, którego treść jest dostępna w Sklepie Internetowym po zalogowaniu na Konto Partnera na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com,
4) dostęp do Konta Partnera po zalogowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com, w ramach którego Partner uzyskuje dostęp do:

a) Struktury,
b) Rabatu albo Wynagrodzenia w rozbiciu na poszczególne miesiące kalendarzowe,
c) faktur wystawionych za poszczególne miesiące kalendarzowe,
d) skrzynki Powiadomień,

5) dostęp do materiałów informacyjnych, instruktażowych, marketingowych, reklamowych (w tym aktualnych katalogów Produktów) przygotowanych przez Prouvé dla Partnerów, po zalogowaniu na Konto Partnera na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com,
6) dostęp do Marki Prouvé w formacie udostępnionym przez Prouvé do pobrania przez Partnerów, po zalogowaniu na Konto Partnera na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com,
7) dostęp do dokumentów związanych ze współpracą Partnerów z Prouvé, po zalogowaniu na Konto Partnera na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com,
8) dostęp do zasad programów motywacyjnych, lojalnościowych, po zalogowaniu na Konto Partnera na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com,
9) dostęp do informacji, wydarzeń, aktualności dotyczących Prouvé lub Partnerów, po zalogowaniu na Konto Partnera na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com,
10) przesyłanie zamówionych informacji handlowych (tj. informacji przeznaczonych do promowania produktów bądź usług Marki Prouvé, spółki Prouvé, jak również sieci Partnerów) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej.

3.2. Dostęp do Usług wskazanych w pkt. 3.1. ppkt. 1)2) posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet, bez konieczności spełnienia dodatkowych wymagań, w szczególności rejestracji czy logowania na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com.
3.3. Dostęp do Usług wskazanych w pkt. 3.1. ppkt. 3)9) posiadają wyłącznie Partnerzy, którzy dokonają pomyślnego logowania na Konto Partnera dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com.
3.4. Dostęp do Usługi wskazanej w pkt. 3.1. ppkt. 10) posiadają wyłącznie Partnerzy, którzy w Umowie lub po jej zawarciu wyrazili zgodę na przesyłanie informacji handlowych i zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
3.5. Usługa wskazana w pkt. 3.1. ppkt. 10) jest świadczona w terminach i w częstotliwości ustalonej jednostronnie przez Prouvé.

 

4. Jakie są wymagania techniczne i warunki świadczenia Usług przez Prouvé?


4.1. Korzystanie z Usług jest możliwe, jeżeli system teleinformatyczny Usługobiorcy spełnia co najmniej następujące wymagania:

1) ma dostęp do Internetu,
2) ma dostęp do przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Mozilla FireFox w wersji 53.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 58.0 lub wyższej, Opera w wersji 44.0 lub wyższej, Safari w wersji 5.1 lub wyższej,
3) przeglądarka akceptuje pliki typu cookies,
4) strona internetowa jest w rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli,
5) ma dostęp do programu Java, Java Script, Acrobat Reader, o ile dana Usługa tego wymaga
6) posiada czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (adres e-mail), o ile dana Usługa tego wymaga.
4.2. Prouvé oświadcza, że w celu poznania zainteresowań i potrzeb Usługobiorcy, używa mechanizmu cookies, który przez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Usługobiorcy, pozwala na jego identyfikację, a co za tym idzie pozwala na poznanie jego zainteresowań i zachowań. Usługobiorca ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu do powyższych informacji za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania Serwisu Internetowego Prouvé. Warunki prywatności, w tym informacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce prywatności i polityce cookies, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com.
4.3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usług, w tym Serwisu Internetowego Prouvé:
1) w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego,
2) w sposób, który nie zakłóci funkcjonowania Serwisu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
4.4. Ponadto Usługobiorca zobowiązuje się:
1) nie dostarczać i nie przekazywać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, tak Prouvé, jak i osób trzecich, zasady współżycia społecznego czy dobre obyczaje,
2) nie rozsyłać lub nie umieszczać w Serwisie Internetowym niezamówionych informacji handlowych (tzw. spamu),
3) nie udostępniać danych służących do autoryzacji na Koncie Partnera osobom trzecim,
4) nie korzystać z Kont innych Partnerów, jak również nie podejmować jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie danych służących do autoryzacji na Koncie innego Partnera.
4.5. Prouvé nie ponosi odpowiedzialności za niemożność poprawnego korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem Usług na skutek problemów technicznych lub ograniczeń technicznych występujących w systemie komputerowym, systemie teleinformatycznym czy w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Usługobiorca.
4.6. Prouvé nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu Internetowego ani jego bezbłędnego funkcjonowania.
4.7. Prouvé może zawiesić działanie Serwisu Internetowego ze względu na konieczność przeprowadzenia w nim określonych prac, np. konserwacyjnych czy związanych z rozszerzeniem bądź modyfikacją Usług świadczonych za pomocą Serwisu Internetowego.
4.8. Prouvé nie odpowiada za treści zamieszczone na zewnętrznych serwisach internetowych, których adresy URL zostały zamieszczone w Serwisie Internetowym Prouvé oraz za decyzje podjęte przez Usługobiorcę w oparciu o zamieszczone w Serwisie Internetowym informacje.
 

5. Jak zalogować się na Konto Partnera w Serwisie Internetowym Prouvé?


5.1. Logowania w Serwisie Internetowym Prouvé (na Konto Partnera) może dokonać wyłącznie Usługobiorca będący Partnerem.
5.2. Logowanie na Konto Partnera w Serwisie Internetowym Prouvé następuje poprzez podanie loginu, którym jest adres e-mail wskazany Prouvé przez Partnera oraz indywidualne hasło.
5.3. Partner zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji na Koncie Partnera osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawnienia powyższych danych. 5.4. Prouvé podejmie wszelkie technicznie możliwe i uzasadnione kroki w celu ochrony danych zgromadzonych na Koncie Partnera przed dostępem i ingerencją osób trzecich, jak również przed nieuprawnionym użyciem Konta Partnera.
 

6. Jak chronimy dane osobowe osób fizycznych?


6.1. W ramach świadczenia Usług, Prouvé przetwarza dane osobowe Usługobiorcy będącego osobą fizyczną na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym RODO i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6.2. Zasady przetwarzania danych osobowych Partnerów w związku ze świadczeniem Usług w ramach Serwisu Internetowego Prouvé określa Umowa oraz pkt 6 Zasad Współpracy.
6.3. W związku ze świadczeniem Usługi przesyłania zamówionych informacji handlowych, wskazanej w pkt. 3.1. ppkt. 10), Prouvé przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres email.
6.4. W związku ze składaniem przez Usługobiorcę reklamacji Usług na podstawie pkt. 8, Prouvé przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz Numer Partnerski.
6.5. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne i nie wiąże się z żadnym obowiązkiem prawnym ani umownym. Jednakże bez ich podania nie jest możliwe świadczenie na rzecz Usługobiorcy Usługi lub rozpatrzenie reklamacji.
6.6. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą pod adresem: ul. Wyścigowa 56H, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665414, NIP: 8992810863, REGON: 366657707, tel.: +48 786 222 324, e-mail: info@prouve.com; do@prouve.com, strona internetowa: www.prouve.com.
6.7. Przetwarzanie danych osobowych może się odbywać w celu świadczenia Usługi albo rozpatrzenia reklamacji, na następującej podstawie lub podstawach:
1) udzielona przez Usługobiorcę zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) albo:
2) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie Usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
3) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Prouvé, w tym do rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
4) przetwarzanie danych osobowych następuje w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Prouvé, a tym samym wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Prouvé (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
6.8. Prouvé może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w przypadku powstania sporu w związku ze świadczeniem Usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
6.9. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez okres świadczenia przez Prouvé Usług na rzecz Usługobiorcy lub okres rozpatrywania reklamacji, o której mowa w pkt. 8, ewentualnie przez okres przedawnienia roszczeń.
6.10. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane zgodnie z pkt. 6.3 i 6.4. nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Mogą być natomiast przekazywane następującym grupom odbiorców:
1) osobom upoważnionym przez Prouvé, działającym w ramach jego struktury wewnętrznej;
2) innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Prouvé, takim jak: usługodawcy świadczący usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, usługi w zakresie IT oraz Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu;
3) innym odbiorcom danych w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym uprawnionym organom.
6.11. Prouvé może prowadzić zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie danych osobowych Usługobiorcy. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Usługobiorcy najlepiej dopasowanych produktów czy przesłaniu najlepiej dopasowanych informacji, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.
6.12. Na warunkach określonych w RODO Usługobiorcy przysługuje prawo:
1) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem – o ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody i nie zachodzi inna przesłanka przetwarzania danych osobowych,
2) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania,
4) przenoszenia danych osobowych,
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6.13. Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i polityce cookies, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com.


7. Komu przysługują prawa własności intelektualnej i w jakim zakresie Usługobiorca może z nich korzystać?


7.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, do Serwisu Internetowego (jego rozwiązań nawigacyjnych, wyboru oraz układu treści i grafik), jak również wszystkich zawartych w nim materiałów, w tym tekstów, grafik, zdjęć, materiałów audio i wideo, znaków słowno-graficznych, znaków graficznych, Marki, baz danych, przysługują Prouvé lub osobom trzecim, z którymi Prouvé ma zawarte odpowiednie umowy.
7.2. Usługobiorca ma prawo do korzystania z materiałów zamieszczonych w Serwisie
Internetowym Prouvé, w tym z Marki Prouvé, wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku albo na podstawie wyraźnej uprzedniej zgody Prouvé.
 

8. Jak złożyć reklamację?


8.1. Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą Usług w terminie 7 dni od dnia, w którym doszło do zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji:
1) w formie pisemnej – na adres: Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Wyścigowa 56H, 53-012 Wrocław, z dopiskiem: Serwis Internetowy/Usługi – Reklamacje;
2) w formie elektronicznej – na adres: customercare@prouve.com.
8.2. W reklamacji należy wskazać:
1) imię i nazwisko Usługobiorcy,
2) adres korespondencyjny Usługobiorcy,
3) Numer Partnerski – w przypadku, gdy Usługobiorca jest Partnerem,
4) wskazanie przyczyny reklamacji i jej dokładny opis.
8.3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 7 dni od dnia jej skutecznego złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Prouvé niezwłocznie zawiadamia Usługobiorcę w formie elektronicznej – na wskazany przez niego adres e-mail bądź skrzynkę Powiadomień dostępną na Koncie Partnera po zalogowaniu w Serwisie Internetowym pod adresem: www.prouve.com (w przypadku Usługobiorcy będącego Partnerem) albo w formie pisemnej.
 

9. Kiedy dochodzi do rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Serwisu Internetowego Prouvé?


9.1. Prouvé świadczy Usługi w ramach Serwisu Internetowego Prouvé na podstawie Umowy dystrybucji zawartej między Prouvé a Partnerem, od momentu jej zawarcia do dnia jej rozwiązania, z zastrzeżeniem pkt. 9.2 i 9.3. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, warunki świadczenia Usług w ramach Serwisu Internetowego Prouvé określa Regulamin.
9.2. Usługobiorca może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu Internetowego Prouvé, w tym świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
9.3. Prouvé może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z Serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego, w tym Usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego, ze
skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień pkt. 4.3 - 4.4, 5.3, 7.2 Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
9.4. Usługobiorca, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu Internetowego nie może, bez uprzedniej zgody Prouvé, powtórnie zarejestrować się w Serwisie Internetowym.
 

10. Kiedy dochodzi do rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi przesyłania zamówionych informacji handlowych?


10.1. Prouvé świadczy Usługę przesyłania zamówionych informacji handlowych, o której mowa w pkt. 3.1. ppkt. 10) w razie wyrażenia przez Usługobiorcę zgód, o których mowa w pkt. 3.4.
10.2. Usługobiorca może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, postępując zgodnie z instrukcją otrzymaną wraz z informacją handlową, bądź też w drodze oświadczenia skierowanego na adres e-mail: customercare@prouve.com.
10.3. Umowa o świadczenie Usługi przesyłania zamówionych informacji handlowych, o której mowa w pkt. 3.1. ppkt. 10):
1) zostaje zawarta z chwilą udzielenia przez Usługobiorcę zgód, o których mowa w pkt. 3.4;
2) rozwiązuje się z chwilą cofnięcia przez Usługobiorcę co najmniej jednej ze zgód, o których mowa w pkt. 3.4.
10.4. Warunki świadczenia Usługi, o której mowa w pkt. 3.1. ppkt. 10) określa Regulamin.


11. O czym chcemy Cię jeszcze poinformować?


11.1. Regulamin obowiązuje od dnia 11 stycznia 2019 r.
11.2. Prouvé może dokonać zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności, wprowadzenia nowej wersji Serwisu Internetowego Prouvé, konieczności zaktualizowania informacji, zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie odnoszącym się do Regulaminu.
11.3. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie powiadomiony na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com. Usługobiorca, który nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
11.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 
 
 
 
 

Poprzedni regulamin, obowiązywał do 10 stycznia 2019r